วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

ใบงานภาษาจีน

คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ 
1.                        ge                                                           
2.                         ren
3.                         yao
4.                         ne
5.                         liang
6.        香焦          xiangjiao
7.        菠萝          boluo
8.        榴莲          liulian
9.        木瓜          mugua
10.     苹果          pingguo
11.     芒果          mangguo
12.     西瓜          xigua
13.     草莓      Căo méi    
14.     葡萄      Pútáo               
15.  樱桃       Yīngtáo     
16.  覆盒子    Fù hé zi    
17.  山竹       Shān zhú  
  รูปประโยคสนทนา
A:            什么  (ni  yao  shenme)
B:                    苹果 (wo  yao  san  ge  pingguo)
A:         Anny,      (ni  ne) 
Anny:                西瓜  (wo  yao  liang  ge  xigua)
---------------------------------------------------------------
รูปประโยค    :              ……..จำนวน..........     ........ผลไม้..........

ใบงาน
1ให้นักเรียนแต่งประโยคคำถาม-คำตอบ  เกี่ยวกับผลไม้  คนละ  5  ประโยค 
ตัวอย่าง  เช่น         Tom  :      什么 
Jim  :                          橘子
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.  ให้นักเรียนเขียนเป็นภาษาไทย                                                   3.  ให้นักเรียนเขียนเป็นภาษาจีน
………………………………………..                                 มะละกอ……………………………………
榴莲  ……………………………………                               ลำใย……………………………………
葡萄  ……………………………………                               มะม่วง   ……………………………………
香焦  ……………………………………                               เงาะ……………………………………                                                                     
คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ที่ฉันชอบ 
 
1.                         ta
2.       喜欢           xihuan    
3.                         ta
4.       动物           dongwu
5.                         ye                           
6.                         ta
7.                         ma
8.       熊猫           xiongmao
9.       大象           daxiang
10.                      yu
11.                      nao
12.                      gou
13.                              niao
14.                              ma
15.                              ji
16.                    hǔ
17.    狮子            shīzi
18.    兔子            tù zi
19.    猴子            hóuzi
20.                    jīng
21.                   
22.    河马          hé mǎ
23.    鹿               
24.                    yáng

รูปประโยคสนทนา
A:     喜欢   什么  动物 (ni  xihuan  shenme  dongwu ?)
B:     喜欢   猫,你      (wo  xihuan  mao  ni  ne ?)
A:      喜欢   狗。你   喜欢        (wo  xihuan  gou.  Ni  xihuan  gou  ma  ?)
B:        喜欢  狗。(wo  ye  xihuan  gou.)
----------------------------------------
รูปประโยค:      / /       喜欢     .........ชื่อสัตว์...........
ใบงาน
1ให้นักเรียนแต่งประโยคคำถาม-คำตอบ  เกี่ยวกับฉันชอบสัตว์อะไร  คนละ  1  ประโยค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2ให้นักเรียนแต่งประโยคคำถาม-คำตอบ  เกี่ยวกับเขาผู้หญิงชอบสัตว์อะไร  คนละ 1  ประโยค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.     ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
June:       喜欢   ……………………………………………..  ?
Jan:       …………………………....  兔子,      
June:        喜欢    ,     ……………………………………….   
 Jan:         ………………   喜欢    …………………..
-------------------------------------------------------------
4.  ให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์ต่อไปนี้ที่มีความหมายสอดคล้องกัน
...................喜欢                                                               R.  กวาง
...................动物                                                               Q.  สิงโต
.................狮子                                       U.ไก่
...................                                                                      W.  สัตว์
.................鹿                                            Y.ชอบ

                                        คำศัพท์แนะนำเพื่อนร่วมห้อง และแนะนำตนเอง

1.      同学      tongxue
2.      同学们  tongxuemen
3.                shi
4.                de
5.                xin
6.      大家      dajia
7.                jiao
8.                ta
9.      你们      nimen
10.                      ta
11.  老师                laoshi
12.  你好                nihao
13.  妈妈                mama
14.  小学                xiaoxue
15.  我们                women
16.  朋友                pengyou
17.  欢迎                huanying
18.  阿姨                ayi


รูปประโยคที่  1
A 同学们, 他叫____ชื่อของ B_______ , 他是你们的新同学。
          Tongxue men , ta jiao ………………., ta shi ni men de xin tongxue
B :     大家好。Dajia hao
----------------------------------------------
รูปประโยคที่  2
A           老师好,我叫_____ขื่อของ A______
                   Laoshi hao , wo jiao  …………………… .
老师 :         你好!Ni hao
A            他是我的同学, 他叫____ขื่อของC _______
                   Ta shi wo de tongxue , ta jiao ……………………..
C       :        老师 好。Laoshi hao.
老师 :        你好。Ni hao
รูปประโยคที่  3
A       :        妈妈, 他是我的小学同学____ชื่อของA_____, 我们是好朋友。
              Mama,  ta  shi  wo  de  xiaoxue  tongxue………., wo  men  shi  
              Hao  pengyou.
妈妈 :欢迎, 欢迎。
              Huanyang,  huanyang.
B       :    阿姨好!
               Ayi  hao
妈妈 :你好!
               Nihao

                                                       ใบงาน
1. ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ต่อไปนี้เป็นภาษาจีน
1.        โรงเรียนประถม...........................................             7.  เพื่อนร่วมห้อง...........................................
2.        ครู,อาจารย์................................................                  8.  เพื่อน.........................................................
3.        ทุกคน.......................................................                   9.  ยินดีต้อนรับ..............................................
  4.        ชื่อ............................................................                    10.เป็น, คือ....................................................
5.        ใหม่.........................................................                     11.ของ..........................................................
6.        แม่...........................................................                      12.ทุกคน......................................................2.  ให้นักเรียนเขียนประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์เป็นภาษาจีน
老师 :  同学们,他  Toneny,        …………………………………………
              …………………………………………
Toneny:  ………………………………...............
Tommy:  老师   ………………………………  Tommy
老师 : 
Tommy:      ……………………….............................    Ammy.
Ammy:       
  :  …………………………………….
-----------------------------------------------

คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียน / อุปกรณ์สำนักงาน
1.                                            she                                                          17.                     na
2.                                            bu                                                            18.                     ma
3.              这些                       zhexie                                                     19.那些              naxie
4.              汉语                       hanyu                                                      20.铅笔              Qianbi                    
5.                                            Shu                                                          21.圆珠笔        Yuanzhubi             
6.              尺子                       Chizi                                                       22.橡皮              Xiangpi                  
7.              电脑                       Diannao                                                  23.收集              Shouji                     
8.              小刀                       Xiao  dao                                                24.        Ji  suan  ji                               
9.                                           zhĭ                                                           25.墨水              mò shuĭ                  
10.     桌子                           zhuōzi                                                    26.椅子              yĭ zi                                                        
11.     书包                           shū bāo                                                 27.双肩包        shuāng jiān bāo 
12.     蜡笔                           là bĭ                                                         28.铅笔盒        qiān bĭ                                             
13.     修正液                     xiū zhèng yè                                         29.订书机        dìng shū jī                            
14.     浆糊                           jiàng hú                                                   30.打字机        dă zì jī                                  
15.     复印机                     fù yìn jī                                                    31.印盒              yìn hé                                     
16.     剪刀                           jiăn dāo               
1.        รูปแบบประโยคคำถาม-คำตอบ  โดยใช้  Zhe
A:                什么 ?
                Zhe   shi   shenme  ?
B:                  ------สิ่งของ---------
Zhe   shi  ------สิ่งของ---------

2.        รูปแบบประโยคคำถาม-คำตอบ  โดยใช้  Na
A:                  什么         
                Na     shi    shenme  ?
B:                  ------สิ่งของ---------
                Na     shi   ------สิ่งของ---------
3.     รูปแบบประโยคคำถาม-คำตอบ  แสดงความเป็นเจ้าของ  โดยใช้  Zhe
A:                          ------สิ่งของ---------     
                Zhe     Shi     ni     de    ------สิ่งของ---------                                ma  ?
B:            ,这             ------สิ่งของ--------- หรือ 
                   ,这         ------ชื่อของคนที่เป็นเจ้าของ-----     ------สิ่งของ---------                      
                Shi,      zhe       shi     wo    de   ------สิ่งของ---------  .    หรือ 
Bu    shi ,     zhe    shi   ------ชื่อของคนที่เป็นเจ้าของ-----  de   ------สิ่งของ---------
4.       รูปแบบประโยคคำถาม-คำตอบ  แสดงความเป็นเจ้าของ  โดยใช้  Na
A:                             ------สิ่งของ---------     
                Na     Shi     ni     de    ------ชื่อของสิ่งของ---------                ma  ?
B:            ,那                 ------สิ่งของ--------- หรือ
                   ,那         ------ชื่อของคนที่เป็นเจ้าของ-----     ------สิ่งของ---------                                 
                Shi,      na       shi     wo    de   ------สิ่งของ---------  . 
                Bu    shi ,     na    shi   ------ชื่อของคนที่เป็นเจ้าของ-----  de   ------สิ่งของ---------
****************************************

ใบงาน

1.        ให้นักเรียนแต่งประโยคคำถาม-คำตอบ โดยใช้   Zhe   คนละ  2  ประโยค
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.       ให้นักเรียนแต่งประโยคคำถาม-คำตอบ โดยใช้   Na   คนละ  2  ประโยค
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3ให้นักเรียนแต่ประโยคคำถามแสดงความเป็นเจ้าของ  โดยใช้  Zhe  และคำตอบโดยใช้  shi  คนละ  1  ประโยค
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4ให้นักเรียนแต่ประโยคคำถามแสดงความเป็นเจ้าของ  โดยใช้  Na  และคำตอบโดยใช้  Bu  คนละ  1  ประโยค
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.         ให้นักเรียนจับคู่ PINYEN  ที่มีความหมายสอดคล้องกัน
V. Hanyu                                                O.Yuanzhubi                          E.  Jian dao                             W.  Dìng shu jui    
E. Chizi                                   N. Xiangpi                              L.  Yi zi                                  S.    Ji  suan  ji                       
5.1……………椅子          5.2……………圆珠笔                    5.3……………汉语          5.4…………...剪刀
5.5................... 橡皮          5.6…………….尺子                         5.7…………….订书机   5.8……………  
******************************************

คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว

 
1.                       shui
2.       名字          mingzi
3.                        jia
4.                 duo  da
5.                        you
6.                        zhen
7.                        zou
8.       年轻          nianqing
9.       工作          gongzuo
10.    学生          xuesheng
11.    爷爷          yeye
12.    奶奶          nainai
13.    爸爸          baba
14.       妈妈        mama
15.       外公     waigong                       
16.       外婆     waipo
17.       叔叔     shushu
18.       舅舅     jiujiu
19.       伯父     bofu
20.       姑姑     gugu
21.       阿姨     ayi
22.       哥哥        gēge
23.       姐姐    jiĕjie
24.       妹妹    mèimei
25.       弟弟    dìdi         
26.       儿子        ér zi
27.       女儿    nü ér
28.       侄子    zhízi
29.       侄女    zhízi
30.       太太    tàitai
31.       丈夫    zhàngfu
32.       孙子    sūnzi
33.       兄弟姐妹     xiōng dì jiĕ mèi

 

รูปประโยคคำถาม
-                  谁 ?zhe  shi  shui ?
-                 什么  名字 ? ta jiao shenme maingzi ?
-               多大 ?ta duo da ?
-                   姐姐  吗 ?zhe shi ni jiejie ma ?
-               阿姨    什么  工作 ?ni ayi zuo shenme gongzuo ?
รูปประโยคสนทนา
Tony:      谁 ?zhe  shi  shui ?
Ammy:        妹妹  zhe  shi  wo  meimei
Tony:      什么  名字 ?ta  jiao  shenme  mingzi ?
Ammy:    ...Nony  Jhon...  ta  jiao  ...Nony  Jhon...
Tony:    多大 ?ta  duo  da ?
Ammy:    十一   ta  shiyi  sui
Tony:        姐姐  吗 ?zhe  shi  ni  jiejie  ma ?
Ammy:    是,是    妈妈  bu  shi, shi  wo  mama
Tony:    年轻  zhen  nianqing
Tony:    姐姐    什么  工作 ?ni  jiejie  zuo shenme  gongzuo ?
Ammy:    姐姐    空姐  wo  jiejie  shi  kongje

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ   (职业    zhíyè)

 
1.          医生              yīshēng
2.          护士              hushi
3.          会计师               kuáiìjshī
4.          音乐家               yīnyuèjiā
5.          记者                   jìzhě
6.          牙医                   yá
7.          公务员               gōngwùyuán
8.          电工                   diàngōng
9.          警察                     jǐngchá
10.       空姐              kōngjiě
11.       兽医                   shouyī
12.       建筑师          jiànzhùshī
13.       歌手              gēshǒu
14.       工程师           gōngchéngshī
15.       演员               yányuán
16.       莫特儿          mótèr
17.       法官               făguān
18.       公司职员     gōngsīzhíyuán
19.       药剂师         yàojìshī    
20.       士兵            shìbīng
21.       商人             shāngrén

ใบงาน
ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
Tom:      谁 ?
Anny:  .....................  弟弟   
Tom:  .......................................
Anny:   Jhon  Patdition 
Tom:    多大 ?
Anny:   十五  ....................
Tom:        哥哥  .........
Anny: 是,他    我 的  哥哥
Tom:    哥哥    什么  ..............       
Anny:   ...........................   医生
------------------------------------
ให้นักเรียนเขียนคำตอบเป็นภาษาจีน          
ปู่……………..    น้องชาย                ……………..       แพทย์……………  ข้าราชการ……………………..
ย่า…………….   น้องสาว                ……………..       พยาบาล……….…….นักข่าว………………………
ตา…………….   อา(น้องสาวพ่อ)………………นักบัญชี………………วิศวกร…………………..
ยาย……………  น้า(น้องชายของแม่)……………...พนักงานบริษัท………..……….ช่างไฟฟ้า……………….     
***************************
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น